O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame vlastné technické kapacity, špičkové technické vedomosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom riešenia na mieru v oblasti nakladania s odpadmi, dekontaminácie a služieb v jadrovom priemysle.


Elektrochemické leštenie povrchov nehrdzavejúcich ocelí

Naša technológia elektrochemického leštenia nehrdzavejúcich ocelí umožňuje in situ riadené intenzívne anodické opracovanie povrchov s použitím vysokých prúdových hustôt. Technológia elektrochemického leštenia pri lokálnej aplikácii na veľkoplošné horizontálne i vertikálne plochy umožňuje:

  • Selektívnu elimináciu povrchových artefaktov z nízkolegovaných ocelí a zápalov zo zvarovania
  • Podstatné zníženie drsnosti povrchov po mechanickom opracovaní (brúsenie, otryskávanie)

Údaje z laboratórnych skúšok a prevádzkových aplikácií elektrochemického leštenia potvrdili, že povrchy po elektrochemickom leštení v porovnaní s pôvodným stavom vykazujú:

  • zníženie depozície rádionuklidov z vodných médií (>90 %)
  • zníženie biologickej kontaminácie z vodných médií (>90 %)
  • zlepšenie dekontaminovateľnosti
  • hladký a menej drsný povrch
  • zlepšenie koróznych vlastností
  • zníženie zvyškových povrchových napätí (>50 %)
  • výšené obohatenie výsledných pasívnych vrstiev chrómom